ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดขนาดใหญ่และยืดเยื้อซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีมาตรการ และการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (ฉบับที่ 2) โดยกำหนดมาตรการจัดการดูแลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยกำหนด ให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และมาตรการการทำงานสำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยบริหารจัดการให้มีการทำงานที่บ้านนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมและนำข้อมูลที่ได้จากแบบสำรวจมาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษา และการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร จึงขอความร่วมมือนักศึกษา บุคลากรในการให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน

แบบสำรวจความพร้อมของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ (สำหรับนักศึกษา)
แบบสำรวจการได้รับวัคซีน COVID-19 ของนักศึกษา

แบบสำรวจความพร้อมของบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และปฏิบัติงานที่บ้าน (สำหรับบุคลากร)
แบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (สำหรับบุคลากร)